ข้อมูลพื้นฐาน

history

ประวัติความเป็นมา

เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวย ดอยสูง พระสถูปเมืองงาย กำเนิดสายน้ำปิง

ที่มา : https://www.facebook.com/chiangdaodopa, https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเชียงดาว

ประวัติ

อำเภอเชียงดาว

เดิมเมื่อครั้งนครเชียงใหม่ยังเป็นราชธานี ในเขตท้องที่อำเภอเชียงดาว เคยเป็นที่ตั้งของหัวเมืองน้อยใหญ่ ตามแนวชายแดนซึ่งขึ้นกับนครเชียงใหม่ คือ เมืองงาย เมืองแหง เมืองคอง และเมืองนะ จะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน คือ ชาวไทยส่วนใหญ่ ส่วนชาวพื้นเมืองจะอาศัยอยู่บริเวณเมืองคองและทางตอนใต้ของเมืองงายลงมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 หัวเมืองเหล่านี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเชียงดาว ตั้งเป็นอำเภออย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2451 มีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอเชียงดาว

CHIANGDAO

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว

นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาวเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีเกษตรอำเภอท่านแรก คือ นายวิรัติ ศิริกุล จวบจนถึงปัจจุบันนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว มีเกษตรอำเภอมาแล้วรวมทั้งสิ้น 27 ท่าน . . .

ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตร พัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ที่ตั้งของสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ติดกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว และด่านศุลการกรอำเภอเชียงดาว ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม มีหน้าที่รับผิดชอบตำบลของอำเภอเชียงดาว ทั้ง 7 ตำบลได้แก่ ตำบลเชียงดาว ตำบลเมืองนะ ตำบลเมืองงาย ตำบลแม่นะ ตำบลเมืองคอง ตำบลปิงโค้ง และตำบลทุ่งข้าวพวง

STRUCTURE

โครงสร้างสำนักงาน

การแบ่งงานภายใน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป    

รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ  การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอพัฒนา วิธีการ ดำเนินงานตามระบบส่งเสริมเกษตร งานส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่ รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน เกษตรกร องค์กร สถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย สนับสนุน และประสานการผลิตและพัฒนาผลิต ภัณฑ์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ศึกษา พัฒนา วางแผน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต  การจัดการผลผลิต  และการพัฒนาคุณภาพประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร รายงานผลให้จังหวัดทราบ

กลุ่มอารักขาพืช

ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืช ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ