บุคลากร

our team

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว

นางสาวธัญลักษณ์ ตาสุข

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเจนธิรา ไทยกรณ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาววาสิณี วิรุญรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวธรินทร์ญา เทวภูชม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวลัดดาวัลย์ ดอนเปล่ง

เจ้าพนักงานธุรการ