วิถี. . เชียงดาว

CHAINGDAO

เชียงดาว

7 ตำบล 9 กลุ่มชาติพันธุ์
เรื่องราวของเชียงดาว : เมืองต้นกำเนิดน้ำปิง

อำเภอเชียงดาว

ต้นกำเนิดของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย มีดอยหลวงเชียงดาว เป็นยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ระยะทาง 72 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่. . . เป็นเมืองงาม กลางหุบเขา ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

7 ตำบล

  • ประกอบไปด้วย ตำบลแม่นะ ตำบลเชียงดาว ตำบลเมืองงาย ตำบลทุ่งข้าวพวง ตำบลเมืองนะ ตำบลปิงโค้ง และตำบลเมืองคอง
  • องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง
  • หมู่บ้าน 83 หมู่บ้าน
  • ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย ตามลำดับ
  • ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบแคบๆริมแม่น้ำปิง บริเวณที่เหลือเป็นภูเขาสูงชัน
  • ตำบลเมืองคอง มีความสูงเฉลี่ยเกิน 1,000 เมตร ของระดับน้ำทะเลปานกลาง

9 กลุ่มชาติพันธุ์

ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเชียงดาว ประกอบไปด้วย ลาหู่ (มูเซอ), ลีซู (ลีซอ), กะเหรี่ยง, ปะหล่อง (ดาลาอั้ง), ม้ง (แม้ว), อาข่า (อีก้อ), จีนฮ่อ, คะฉิ่น และ ลัวะ (ละว้า) ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย ภาษาพูด ที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ