เกษตร. . เชียงดาว

agriculture

เกษตร. . เชียงดาว

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก  สภาพพื้นที่การเกษตรมีทั้งเป็นพื้นที่นา พื้นที่ดอน และพื้นที่สูง เกษตรกรส่วนมากทำการเพาะปลูกแบบการทำไร่หมุนเวียนโดยปลูกพืชหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด กระเทียม ผักกาดนอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผล เช่น ลำไย มะม่วง อะโวคาโด้ บางส่วนมีการปลูกพืชผักแบบมีพันธสัญญา เช่น มะเขือม่วงข้าวโพดหวาน ถั่วนิ้วนางแดง เป็นต้น

(ศพก.)

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศพก.(หลัก) อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านจอมคีรี ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หรือที่รู้จักในนามของสวนบัวชมพู เกษตรอินทรีย์ ณ จอมคีรี ของคุณ ศรัณยา กิตติคุณไพศาล มีทั้งผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และคาเฟ่ น้ำดอกไม้ ผลไม้อินทรีย์ เพื่อสุขภาพ ข้าวอินทรีย์ เที่ยวชมสวนกุหลาบอินทรีย์ โคกหนองนาโมเดลอำเภอเชียงดาว เป็นต้น

(ศพก.เครือข่าย)

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อำเภอเชียงดาวมีศูนย์ศพก.เครือข่าย ตั้งอยู่ในทุกตำบลของอำเภอเชียงดาว เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ เป็นต้นแบบการทำเกษตร เป็นเกษตรกรตัวอย่างในแต่ละพื้นที่

co-farm

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ซึ่งเกษตรแปลงใหญ่ มุ่งเน้นแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ราคาและปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ด้วยการรวมกลุ่มและพัฒนาคุณภาพผลผลิตจนได้มาตรฐาน เข้าถึงตลาดและมีอำนาจต่อรางทางการตลาดที่สูงขึ้น สร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกรและยกระดับผลผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถพลิกฟื้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อมูลและภาพ จาก เฟซบุ๊คแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอเชียงดาว, กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

แปลงใหญ่อำเภอเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว มีการตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ได้แก่ (แปลงใหญ่ปี 2560) คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ตำบลปิงโค้ง และ แปลงใหญ่กระเทียม ม.7 ตำบลแม่นะ (แปลงใหญ่ปี 2563) แปลงใหญ่ยางพารา ม.9 ตำบลเชียงดาว (แปลงใหญ่ปี 2564) แปลงใหญ่ลำไย ม.8 ตำบลแม่นะ และ (แปลงใหญ่ปี 2565) แปลงใหญ่มะม่วง ม.4 ตำบลปิงโค้ง

Royal project

โครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

และมีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอีก 5 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน และ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่

ข้อมูลและภาพ จาก เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, เฟซบุ๊คโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน, เฟซบุ๊คโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลแบบโครงการหลวง

ด้วยสภาพพื้นที่ ปัญหา และความต้องการของเกษตรกร มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้เข้ามาจัดตั้ง ส่งเสริม และดูแลเกษตรกร เพื่อให้ราษฏรมีความเป็นอยู่ที่ดี อำเภอเชียงดาวจึงเป็นมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎร ปลูกผัก/ไม้ผล เมืองหนาว เช่น อะโวคาโด้ เมล่อน ฟักทองญี่ปุ่น ชา กาแฟ พลัม แตงกวาญี่ปุ่น เป็นต้น

crop calander

ปฏิทินและการปลูกพืช