Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอเชียงดาว

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 วันศุกร์ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย พัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก หมู่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานนายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ เกษตรอำเภอเชียงดาว ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรร่วมงานดังกล่าวในครั้งนี้