สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว

558 หมู่ 4 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โทร./โทรสาร  053-455177
E-mail: doae0302@doae.go.th